Galeri

PI1M Felda Lepar Hilir
Kemudahan : Training Room with 9 Lenovo PC
Kemudahan : Cyber Hall with 10 Lenovo PC